Deklaratë Informuese

Kjo faqe mund të përmbajë pasaktësi të paqëllimshme teknike dhe/ose informuese, gabime tipografike, ose gabime të rastit. Me gjithë përpjekjet tona të arsyeshme për të siguruar që informacioni i dhënë është i besueshëm, i saktë dhe i plotë, ne nuk mbajmë asnjë përgjegjësi për çfarëdo gabimi të paqëllimshëm dhe të rastit. Çdo mbështjetje juaja në këtë informacion është rigorozisht vetëm përgjegjësi juaja.

Ne sigurojmë informacion për investitorë, klientë, punonjës, kontraktorë, nënkontraktorë dhe furnitorë egzistues dhe potencialë si dhe për çdo vizitor, me qëllim informimin mbi aktivitetet e kompanisë tonë. Megjithatë, ne nuk mbajmë përgjegjësi për ndonjë vendim që marrin këto palë, që mbështetet vetëm në informacionin e siguruar në këtë faqe. Çdo pale, nën përgjegjësinë e vetë, duhet të kryejë kërkime dhe investigime të mëtejshme për informacion në mënyrë që të marrë vetë vendimet e saj të mirëinformuara.

Ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime në formatin, përmbajtjen, faqet, dokumentat dhe çdo informacion të kësaj faqe interneti (websiti), në çdo kohë dhe pa asnjë paralajmërim.

ORARET E QENDRËS

  • E Hënë - E Diel

    09:00 - 21:00

    Parkim 24/7

NA GJENI

Adresa:

Rr. Abdi Toptani, 1001, Tiranë, Shqipëri

Zyra e Menaxhimit:

+ 355 4 4540999
Orari 09:00 - 17:00
E-mail: info@toptani.com.al

Për Promocione:

E-mail: marketing@toptani.com.al

Kërkesa për Qiramarrje:

E-mail: leasing@toptani.com.al